Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/materka/public_html/index.php on line 479

Felhasználási Feltételek

A materka.hu weboldal által nyújtott szolgáltatás használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A materka.hu weboldalon található tartalom az Alfaweb Informatikai és Szolgáltató Bt (továbbiakban Üzemeltető) szellemi tulajdona. Az Üzemeltető fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal lapjain közölt tartalom egészének vagy részeinek értékesítése. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított felhasználási feltételeket. A materka.hu weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a weboldalon hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhasználási feltételeket részeiben, vagy egészében, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

Az oldalra történő regisztráció, a felhasználói fiók fenntartása, valamint a termékek feltöltése díjmentes. Minden egyéb reklám elhelyezése a mindenkor hatályos díjszabás szerint történik.

A regisztráció feltétele:
A materka.hu weboldalra magyar terméket, hazai terméket, valamint hazai feldolgozású terméket előállítók, alkotást készítők regisztrálhatnak. A regisztráció további feltétele a számlaképesség. A regisztráció során a Felhasználó köteles valós adatokat megadni. Az adatokban történő bármilyen változást köteles a felhasználói adataiban módosítani, rögzíteni. Felhasználó vállalja, hogy Önmagáról profilképet (amely lehet fotó, logó, vagy termékkép), valamint minimum 5 termékének fotóját feltölti az oldalra a regisztrációtól számított 1 hónapon belül. Az 5 minimum termék feltöltése alól csak akkor mentesül a Felhasználó, ha ettől kevesebb terméket forgalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a regisztráció során megadott adatok nem valósak, vagy a Felhasználó nem felel meg a feltételekben foglaltaknak, úgy jogosult az érintett Felhasználó hozzáférését felfüggeszteni. Üzemeltető a felfüggesztésről előzetesen tájékoztatni köteles a Felhasználót.
Felhasználó az oldalra történő regisztrációval és a termékek fotóinak feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a feltöltött fényképeket az Üzemeltető a weboldalt népszerűsítő reklámcélokra felhasználja.

A Felhasználó által feltöltött tartalomért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó kötelessége gondoskodni arról, hogy az elérhetővé tett tartalom harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértse. Amennyiben harmadik személy, hatóság vagy bíróság eljárást indít, úgy a Felhasználó felel az ezzel kapcsolatos összes felmerülő kárért, kiadásért.

Termékek feltöltése: A weboldalra csak a Magyarországon készített termékek, alkotások tölthetőek fel, melyek megfelelnek a magyar termék, hazai termék és hazai feldolgozású termék feltételeinek.

Magyar termék: magyar alapanyagból, Magyarországon készült.

Hazai termék: összetevőinek legalább 50 százaléka magyar és a feldolgozás minden egyes lépése Magyarországon történt.

Hazai feldolgozású termék: Magyarországon feldolgozott, de többségében import eredetű összetevőket tartalmaz.

A termékekről egy fotó feltöltése kötelező. A termék termékleírással kell, hogy rendelkezzen, valamint a Felhasználó köteles a termék adatlapján a termék pontos, valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait egyértelműen közölni. Felhasználó vállalja, hogy a terméknél megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Kizárólag konkrét, valós termék hirdethető. A termék feltöltésekor azt csak a rá jellemző kategória megjelölésével lehet szerepeltetni. Téves megjelölés esetén a terméket az Üzemeltető a megfelelő kategóriába áthelyezi.

Tiltott tartalmak: A szolgáltatás használatával tilos minden olyan termék, vagy adat megjelenítése, amely harmadik személy jogait sérti, vagy a hatályos jogszabályokba ütközik. A feltöltött tartalom nem lehet nemzeti vagy nemzetközi törvénybe ütköző, jogsértő, fenyegető, gyalázkodó, becsületsértő, durva, obszcén, rágalmazó, személyiségi jogokat sértő, gyűlölködő, vagy más módon kifogásolható.

Tilos feltölteni az alábbi termékeket, adatokat:
- hamis vagy hamisított termékek
- gyógyszer, kábítószer, vagy egyéb tudatmódosító szerek 
- lopott vagy jogellenes termékek
- engedélyköteles fegyver, lőszer vagy a közbiztonságra veszélyes eszközök
- olyan tárgyak, eszközök, szoftverek amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz való jog megsértésére
- emberi, vagy állati szervek, szövetek 
- diplomamunkák, szakdolgozatok
- pornográf anyag
- szexuális szolgáltatás
- bármely kisebbség számára sértő,
- valótlanul más személy vagy szervezet által feltöltött tartalomnak van álcázva,
- tartalom közzétételére Felhasználónak nincs joga,
- számítógépes vírust, vagy más olyan számítógépes kódot, fájlt vagy programot tartalmaz, amely alkalmas valamely szoftver, hardver vagy telekommunikációs eszköz leállítására, törlésére, vagy funkcióinak korlátozására, 
- illegális tevékenység elvégzésére ösztönöz vagy ahhoz szükséges információt tartalmaz, testi sértésre buzdít, egy személy vagy csoport ellen uszít.

Amennyiben Felhasználó a fentiekben felsorolt tartalmat tölt fel, Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját döntése alapján azt eltávolítsa
.

Felhasználó az igénybevett szolgáltatást nem értékesítheti tovább, nem ruházhatja át, nem másolhatja, és az adminisztrációs weboldalhoz harmadik fél számára nem biztosíthat hozzáférést

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást bármikor szüneteltesse, vagy annak valamely paraméterét megváltoztassa, amely változtatásokról a Felhasználót azok életbelépése előtt 8 munkanappal értesíteni köteles. Üzemeltető vállalja, hogy a materka.hu weboldal nap 24 órájában elérhető internetkapcsolaton keresztül. A rendelkezésre állás vállalt értéke legalább 95% / naptári év, amelyet a weboldal internetkapcsolaton keresztül történő elérhetőségére kell értelmezni.

Felhasználó elfogadja, hogy:
- a materka.hu weboldalt saját felelősségére használja. 
- Üzemeltető megtesz mindent a szolgáltatás működéséért, de nem felelős semmilyen kárért, adat vagy információ elvesztéséért, az esetleges késedelmekből fakadó üzleti kárért, hibás információszolgáltatásért, a Felhasználó számítógépén futó szoftverek hibáiért, az adminisztrációs weboldal elérhetőségéért, valamint a felhasználónevek és jelszavak Felhasználó részéről történő nem biztonságos kezeléséből fakadó, az adminisztrációs weboldalhoz történő illetéktelen hozzáférésekért.
- Üzemeltető nem garantálja, hogy a szolgáltatás minden Felhasználó igényeinek maradéktalanul megfelel, hogy a szolgáltatás folyamatos és hibamentes, hogy a szolgáltatásból származó adatok és információk pontosak és megbízhatóak.
- Szolgáltató nem felelős semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, profitvesztésért, adat- vagy információvesztésért, vagy egyéb veszteségért, amelyet a Szolgáltatás használata vagy használatára való képtelenség okozott.

Üzemeltető semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a materka.hu weboldal akadálytalan működését.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , és bármilyen adat elvesztése.
-
Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.